Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net AÖF - Açık Öğretim Fakültesi

 

 Açık Öğretim Fakültesi Dersleri ve Deneme Sınavları

          

AÖF - AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İşletme Soruları
        

KPSS Deneme Soruları   |   Ehliyet Sınavı Deneme Soruları   |   KPDS Deneme Soruları


     
 

        
AÖF İşletme Soruları

1) Ekonomik yaşamın ya da ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Üretim faktörlerinin sınırlı olması

 

B) Doğal kaynaklar

 

C) İnsanların gereksinme ve istekleri

 

D) Kar elde etme isteği

 

E) Kaynakların insanlar arasında bölüşümü

 

 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?

 

A) Dayanıklı mallar

 

B) Serbest mallar

 

C) Üretim malları

 

D) Dayanıksız mallar

 

E) Tüketim malları

 

 

 

3) Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Girişimci

 

B) Teknoloji

 

C) Doğal kaynaklar

 

D) Sermaye

 

E) Emek

 

 

 

4) Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?

 

A) Verimlilik

 

B) Ekonomiklik

 

C) Karlılık

 

D) Teknik etkenlik

 

E) Ekonomik etkenlik

 

 

 

5) İşletmelerin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar alınmasında temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Denetim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi

 

B) Pazara uygun mal üretilmesi

 

C) Kalifiye personel istihdamına önem verilmesi

 

D) Amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi

 

 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arası anlaşma nedenleri arasında yer almaz?

 

A) Daha yüksek kar sağlamak

 

B) Daha iyi olanaklara sahip olmak

 

C) Pazarlara daha çok egemen olmak

 

D) Rakip işletmelerdeki iyi personeli transfer etmek

 

E) Tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri işleri ortaklaşa gerçekleştirmek

 

 

 

7) İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hukuksal yapı

 

B) Üretim araçlarının mülkiyeti

 

C) Ulusal köken

 

D) Üretilen mal ve hizmet çeşidi

 

E) İşletmeler arası anlaşmalar

 

 

 

 İşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi aşağıdaki işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?

 

A) Uzun dönemli büyüme

 

B) Toplumsal sorumluluk

 

C) Çalışanlara uygun ücret verme

 

D) Nitelikli mal sunma

 

E) Topluma hizmet

 

 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararı sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?

 

A) Yapılabilirlik raporunun değerlendirilmesi ve yatırım kararının verilmesi

 

B) Yapılabilirlik projesinin gerçekleştirilmesi

 

C) İşgücünün belirlenmesi

 

D) Yatırım düşüncesinin oluşması

 

E) Üretime geçilmesi

 

 

 

10) İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Finansal araştırma

 

B) Örgütsel araştırma

 

C) Ekonomik araştırma

 

D) Teknik araştırma

 

E) Yasal araştırma

 

 

 

11) İşletmeye geçiş aşaması için hazırlık yapılan ve büyük miktarda değişmez giderlere katlanılan kuruluş aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Projenin uygulanması

 

B) Ekonomik araştırmalar

 

C) Örgütsel araştırmalar

 

D) Yasal araştırmalar

 

E) Teknik araştırmalar

 

12) Değirmenler ve biçki atölyeleri aşağıdaki kuruluş yeri etkenlerinden hangisine bağlı olarak kurulurlar?

 

A) İşgücü

 

B) Hammadde

 

C) Enerji ve yakıt

 

D) Pazara yakınlık

 

E) Ulaştırma

 

 

 

13) Üretim için gerekli girdilerin sağlanmasına öncelik veren kuruluş yeri etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Pazara yakınlık

 

B) Özendirme önlemleri

 

C) İşgücü

 

D) Ulaştırma

 

E) Hammadde

 

 

 

14) Üretim sınırlamasına giderek fiyatın belli bir seviyenin altına düşmemesinin sağlandığı birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Konsern

 

B) Bölge karteli

 

C) Fiyat karteli

 

D) Tröst

 

E) Miktar karteli

 

 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyümenin finansal nedenlerinden biri değildir?

 

A) Rekabette finansal üstünlük sağlanması

 

B) Üretim hacminin arttırılması

 

C) Karın arttırılması

 

D) Kredi kurumlarında ve borsada prim sağlanması

 

E) Fonların kullanımında etkinlik sağlanması

 

 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyüme biçiminin kararlaştırılmasında dikkate alınması gereken konulardan biri değildir?

 

A) İşletmenin faaliyet gösterdiği endüstri dalı

 

B) İşletmenin mevcut durumu

 

C) Ekonominin gidişi

 

D) Rakip işletmelerin büyüme modelleri

 

E) Rakiplerin sayısı

 

 

 

17) İşletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hükümet

 

B) Müşteriler

 

C) Toptancılar

 

D) Girdi verenler

 

E) Çalışanlar

 

1 Harcamalarda sahtecilik yapmak, zimmet ve hırsızlık işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan hangisinin kapsamında yer alır?

 

A) Görevde hatalı davranış

 

B) Görevi kişisel çıkarlar için kullanma

 

C) Denetim dışı davranış

 

D) Görevi kötüye kullanma

 

E) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma

 

 

 

19) Aşağıdakilerden hangisi etik konuların sınıflandırılmasında yer almaz?

 

A) Yasal düzenlemeler

 

B) Örgütsel ilişkiler

 

C) İçtenlik ve doğruluktan sapma

 

D) İletişim

 

E) Çıkar çatışmaları

 

 

 

20) Endüstri casusluğu gibi etik olmayan konularda ekonomik bilgiyi sağlamayı kabul etmemek etik norm ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?

 

A) İşletme çalışanları ile ilgili ilkeler

 

B) Müşterilerle ilgili ilkeler

 

C) Girdi sağlayanlarla ilgili ilkeler

 

D) Toplumla ilgili ilkeler

 

E) Rakiplerle ilgili ilkeler

 

 

 

21) Başkaları aracılığı ile iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Muhasebe

 

B) İnsan kaynakları

 

C) Pazarlama

 

D) Yönetim

 

E) Finans

 

 

 

22) Yöneticilerde bulunması gereken, insanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme ve grup olarak amaçların gerçekleştirilebilmesinde işbirliği yapmalarını sağlama yeteneğine ne ad verilir?

 

A) Karar verme yeteneği

 

B) Teknik yetenek

 

C) Politika oluşturma yeteneği

 

D) Kavramsal yetenek

 

E) Beşeri ilişkiler yeteneği

 

 

 

23) Üretim artışını amaçlayan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Yönetim süreci yaklaşımı

 

B) Bilimsel yönetim yaklaşımı

 

C) Bürokrasi yaklaşımı

 

D) Sistem yaklaşımı

 

E) Durumsallık yaklaşımı

 

 

 

24) Mevcut yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen, insanı anlamaya çalışarak yeteneklerinden yararlanmayı amaç edinen yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Durumsallık yaklaşımı

 

B) Modern yönetim yaklaşımı

 

C) Neo – klasik yönetim yaklaşımı

 

D) Klasik yönetim yaklaşımı

 

E) Sistem yaklaşımı

 

 

 

25) Öncelikle işletmenin genel amaçlarının belirlendiği planlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Sürekli planlar

 

B) Tek kullanımlı planlar

 

C) Stratejik planlar

 

D) Eylemsel planlar

 

E) Taktik planlar

 

 

 

26) Taktik planların yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla, organizasyonun alt kademe yöneticileri tarafından hazırlanan planlara ne ad verilir?

 

A) Stratejik planlar

 

B) Eylemsel planlar

 

C) Kısa süreli planlar

 

D) Taktik planlar

 

E) Orta süreli planlar

 

 

 

27) Bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması, yaratıcı olabilmek için kendisini sürekli bir gelişmeye tabi tutması ile ilgili gereksinmeye ne ad verilir?

 

A) Kendini gerçekleştirme

 

B) Saygınlık

 

C) Sosyal

 

D) Fizyolojik

 

E) Güvenlik

 

 

 

2 Güç sahibi olduğu kabul edilen kişinin, etkileyebildiği kişilerin toplamına ne ad verilir?

 

A) Güç yeteneği

 

B) Güç konusu

 

C) Güç türü

 

D) Güç alanı

 

E) Güç kaynakları

 

 

 

29) Üst konumdaki yöneticilerle ast konumundaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Dikey iletişim

 

B) Yatay iletişim

 

C) Çapraz iletişim

 

D) Dedikodu

 

E) Olasılık zinciri

 

30) Yöneticilerin astlarından bir şey yapmalarını istemek ve onları yönlendirmek hakkına ne ad verilir?

 

A) Görev

 

B) Yetki

 

C) Liderlik

 

D) Statü

 

E) Güç

 

 

 

31) İnsan kaynakları yöneticisinin uzman olduğu toplu sözleşme konusunda genel müdüre görüş ve önerilerini aktarması hangi yetki türünün kapsamına girer?

 

A) Kurmay

 

B) Komuta

 

C) Dikey

 

D) İşlevsel

 

E) Yatay

 

 

 

32) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün alt birimlerinden biri olamaz?

 

A) Endüstriyel ilişkiler

 

B) İş güvenliği ve işçi sağlığı

 

C) İşgücü planlama

 

D) Kalite kontrol

 

E) Eğitim ve geliştirme

 

 

 

33) İşletmelerde başarılı ve başarısız personeli birbirinden ayırmak için yapılan çalışmaya ne ad verilir?

 

A) İş değerleme

 

B) Ölçümleme

 

C) Performans değerleme

 

D) Boylandırma

 

E) Nitelik değerleme

 

 

 

34) Teorik bilgiler öğretmek ve personelin düşünsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla uygulanan eğitim yöntemlerine ne ad verilir?

 

A) Uygulamalı eğitim yöntemleri

 

B) Düşünsel eğitim yöntemleri

 

C) İşbaşı eğitim yöntemleri

 

D) İşdışı eğitim yöntemleri

 

E) Fiziksel eğitim yöntemleri

 

 

 

35) A işletmesinin 2003 yılı personel dönüşüm oranı % 12 ise, bu oranın doğru yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır.

 

B) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten ayrılmış yerine yenileri alınmıştır.

 

C) İlgili yılda toplam 120 kişi işten ayrılmıştır.

 

D) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmıştır.

 

E) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmış yerine yenileri alınmıştır.

 

 

 

36) Bir işletmede oryantasyon programı kimlere uygulanır?

 

A) Genç personele

 

B) Yaşlı personele

 

C) Deneyimsiz personele

 

D) İşe yeni alınan personele

 

E) Verimsiz personele

_________________

1. C

2. B

3. B

4. A

5. D

6. C

7. B

8. B

9. C

10. D

11. A

12. C

13. E

14. C

15. B

16. E

17. E

18. C

19. A

20. E

21. D

22. E

23. B

24. C

25. C

26. B

27. A

28. D

29. A

30. B

31. A

32. D

33. C

34. D

35. A

36. D

 

 

 

 


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net