Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net AÖF - Maliye Politikası

 

 Açık Öğretim Fakültesi Maliye Politikası

          

AÖF - AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Deneme Sınavları ve Soruları
        

AÖF Ana Sayfa


     
 

Doğru cevaplar koyu olarak yazılmıştır. 

MALİYE POLİTİKASI (ARA SINAV)

1. Toplam talebin para politikası ile her zaman artırılamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Klasik görüş

Monetarist görüş

Keynesyen görüş

Yeni klasik görüş

Arz yanlı görüş

2. Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayan ve gönüllü olarak işlerini değiştiren kişileri kapsayan orana ne ad verilir?

İstihdam oranı

Yıllık enflasyon oranı

Marjinal ikame oranı

Doğal işsizlik oranı

Teknik ikame oranı

3. Rasyonel beklentiler varsayımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Keynesyenlere

Arz yanlı iktisatçılara

Klasiklere

Monetaristlere

Yeni Klasiklere

4. Bir ekonomide, ekonomik büyümeye bağlı olarak tam istihdam bütçe fazlasında meydana gelen otomatik değişikliklere ne ad verilir?

Dışlama

Deflasyon

Mali sürüklenme

Maliye politikasının etkinliği

Reel balans

5. İlk Keynesyenlerin en çok çekindikleri ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Para politikasının etkinsizliği

Ekonomide yaşanan hızlı büyüme

Vergi gelirlerinin sürekli artışı

Ekonomik durgunluğun sürekli olması

Ücret ve fiyat yapışkanlıkları

 

6. Büyüyen bir ekonomide, bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirme olgusuna ne ad verilir?

Tasarruf eğilimi

Bütçe fazlası

Tam istihdam bütçe fazlası

İkili ekonomi yapı

Mali sürüklenme

7. Aşağıdakilerden hangisi tam istihdam bütçe fazlasında bir değişikliğe yol açabilen unsurlardan biri değildir?

Kamu harcamalarında değişiklik

Potansiyel GSMH’da değişiklik

Fiyat düzeyinde değişiklik

Vergi oranlarında değişiklik

Faiz oranlarında değişiklik

8. A.W. Phillips’ten sonra, parasal ücretlerle işsizlik arasındaki negatif ilişkiyi onaylayan ve bu durumun ekonomi politikasının önemli bir aracı haline gelmesine yol açan çalışmayı yapan iktisatçılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Samuelson ve Solow

Friedman ve Schwartz

Musgrave ve Samuelson

Buchanan ve Tullock

Peacock ve Wiseman

9. Kamu harcamaları çarpımının cebirsel ifadesi aşağı                                                                                                                                                                                   dakilerden hangisidir?

C(1-t)

1-(t+m)

(1-t)+m

(1/1-c)

(c-1)+t

10. Dışa açık bir ekonomide, enflasyonun önlenmesi ve işsizliğin azaltılması gibi konuları kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Dış denge

Ödemeler dengesi

İç denge

Bütçe dengesi

Cari denge

11. Denk bütçe çarpanının değeri nasıldır?

Denk bütçe çarpanı<0

Denk bütçe çarpanı>1

Denk bütçe çarpanı=1

Denk bütçe çarpanı=0

0≤Denk bütçe çarpanı≤1

 

 

 

 

 

12. GSMH’nın kişiler tarafından kişisel gelir olarak elde edildiği ve transfer harcamalarının vergi dışı olduğu bir durumda vergi fonksiyonunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

T=Y/t

T=Y/(t-1)

T=t.Y

T.t=Y

T=(1-t)Y

13. Spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliğinin çok yüksek, buna karşın yatırım talebinin faiz esnekliğinin çok düşük olduğunu varsayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Monetarist

Klasik

Ricardian

Keynesyen

Neo-Klasik

14. Maliye politikasının zamanlama ile ilgili temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

Bütçe denkliğinin ne zaman sağlanacağının bilinememesi

Vergi oranlarındaki olası değişikliklerin zamanının bilinememesi

Ülke içi bir siyasi krizin ekonomiyi etkileme olasılığı

Ekonomideki konjonktür durumunun anında ve doğru olarak tahmin edilememesi

Dış şokların ne zaman meydana geleceğinin tahmin edilememesi

15. Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sonsuz, yani LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu bir durumda gelir düzeyini artırmak için aşağıdaki politikalardan hangisi uygulanmalıdır?

Borçlanma politikası

Vergi politikası

Maliye politikası

Para politikası

İstihdam politikası

16. Uzun dönemde, enflasyon ve işsizlik arasında bir değişimin söz konusu olmadığını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Klasik görüş

Monetarist görüş

Keynesyen görüş

Çağdaş Keynesyen görüş

Post-Keynesyen görüş

 

17. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon türlerinden biridir?

Develüasyon

Revelüasyon

Talep enflasyonu

Durgunluk

Durgunluk

18. Çağdaş Keynesyenlere göre, kamu harcamaları arttığı zaman kişiler aşağıdakilerden hangisi nedeniyle daha fazla paraya gereksinim duyarlar?

İhtiyat güdüsü

İşlem güdüsü

İstihdam güdüsü

Spekülasyon güdüsü

Gelecek güdüsü

 

19. Piyasaları temizlemek için ücret ve fiyatların hızla ayarlandığı ekonomik modelleri savunan iktisadi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Yeni Keynesyen görüş

Post Keynesyen görüş

Yeni klasik görüş

Çağdaş Keynesyen görüş

Keynesyen görüş

 

20. Uygulamada esnekliği en yüksek olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Veraset ve intikal vergisi

Kurumlar vergisi

Katma değer vergisi

Kişisel gelir vergisi

Özel tüketim vergisi

21. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin sabit bir dengede olmamasına yol açan dalgalanmaların nedenlerinden biri değildir?

Değişen kamu harcamaları

Değişen yatırım talebi

Değişen istihdam miktarı

Değişen dış talep

Değişen tüketici zevkleri

 

 

 

 

 

22. Ekonomide bir mali işlemin uygulamaya konulması ile bunun ekonomi üzerinde etkili olması arasındaki sürede meydana gelen gecikmeye ne ad verilir?

Tanıma gecikmesi

Talep gecikmesi

Uygulama gecikmesi

Tepki gecikmesi

Ölçme gecikmesi

23. Bir ekonomide, mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat düzeyi ve çıktı miktarı bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

Toplam talep eğrisi

Klasik toplam arz eğrisi

Toplam arz eğrisi

Keynesyen toplam arz eğrisi

Marjinal talep eğrisi

24. Planlanan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

IS eğrisi

LM eğrisi

Fiyat-tüketim eğrisi

Laffer eğrisi

Lorenz eğrisi

25. Bir ekonomide, verili her bir fiyat düzeyinde talep edilecek toplam çıktı miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?

Fiyat-tüketim eğrisi

Üretim olanakları eğrisi

Toplam arz eğrisi

LM eğrisi

Gelir-tüketim eğrisi

26. Ekonomide bir istikrarsızlığın ortaya çıkması ile bir mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki sürede meydana gelen gecikmeye ne ad verilir?

Tepki gecikmesi

Politika gecikmesi

Tanıma gecikmesi

Uygulama gecikmesi

Ölçme gecikmesi

27. Enerji ve bazı hammadde kıtlıkları nedeniyle üretim artışı sağlanamaması sonucunda gerçekleşen fiyat artışına ne ad verilir?

Talep enflasyonu

Maliyet enflasyonu

Çekirdek enflasyon

Deflasyon

Yapısal enflasyon

28. Belli bir faiz oranında, halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu duruma ne ad verilir?

Rasyonel beklentiler

Tarafsız maliye

Likidite tuzağı

Uyumlu beklentiler

Dışlama etkisi

29. Bir ülkede, enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalmasına ne ad verilir?

Likidite etkisi

Tanzi etkisi

Pigou etkisi

Tiebout etkisi

Fisher etkisi

30. Paranın dolaşım hızının tersi olup, paranın elde tutulma şiddetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Marshall k'sı

Talep enflasyonu

İkiz açık

Tanzi etkisi

Finansal kırılganlık

31. Aşağıdakilerden hangisi ekonomiye arz yönünden gelen dış şokların neden olduğu krizlere bir örnektir?

1970 Petrol Krizi

1929 Büyük Bunalımı

2001 Arjantin krizi

1997 Doğu Asya krizi

 

 

32. Gelire bağlı olmayan vergilerin bulunduğu bir ekonomide gelir artışının kamu harcamalarının artışına bağlı ve ona eşit olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Açık bütçeyi

Devri bütçeyi

Denk bütçeyi

Minimum bütçeyi

Telafi edici bütçeyi

33. Aşağıdakilerden hangisi, piyasadaki para tabanı değişmediği halde daha fazla satın alma gücü yaratır?

Paradan sıfır atılması

Peşin satışlar

Kredili satışlar

İskontolu satışlar

Döviz fiyatlarının yükselmesi

 

34. Türkiye'de planlı kalkınma anlayışı hangi yıllarda benimsenmiştir?

1970

1980

1940

1990

1960

35. Geçici bir vergi azalmasının, toplam talep üzerinde ani ve büyük bir etki yaratacağını öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Neo-klasik yaklaşım

Monetarist yaklaşım

Keynesyen yaklaşım

Ricardian yaklaşım

Yeni Keynesyen yaklaşım

 

 

 

 

 

36. Keynesyen yaklaşıma göre, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda dışlama etkisi meydana gelir?

Genişletici para politikası uygulanması ve faiz oranının artırılması durumunda

Sıkı para politikası uygulanması ve faiz oranının artırılması durumunda

Sıkı para politikası uygulanması ve faiz oranının düşürülmesi durumunda

Sıkı para ve maliye politikası uygulanması durumunda

Genişletici para politikası uygulanması ve faiz oranının düşürülmesi durumunda

37. Para arzının kısa dönemde gerçek üretim düzeyini belirlerken, uzun dönemde nötr bir etki meydana getirerek yalnızca fiyatlar genel düzeyini belirleyeceğini ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Ricardian

Neo-Klasik

Monetarist

Klasik

Keynesyen

38. Ekonominin tam istihdamda olduğunu gösteren toplam arz eğrisinin dikey kısmına ne ad verilir?

İstihdam alanı

Orta alan

Nominal alan

Klasik alan

Keynesyen alan

39. Toplam talep-toplam arz modeli aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılmaz?

Çıktı miktarındaki dalgalanmaları önlemek

İşsizliği azaltmak

Ekonominin büyüme trendini incelemek

Fiyat düzeyi ve enflasyon oranını belirlemek

Vergi oranlarını belirlemek

40. Bir ekonomide, talep yetersizliği nedeniyle işlem hacminin daralması sonucunda ortaya çıkan kapasite düşüklüğü ve işsizlik durumuna ne ad verilir?

İkili ekonomik yapı

Monetizasyon

Enflasyon

Firiksiyonel işsizlik

Durgunluk

41. Uzun dönemde, bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumuna ne ad verilir?

Borçla finansman

İndeksleme

Hoş olmayan monetarist aritmetik

Parasal finansman

Rasyonel beklentiler

 

 

 

 

 


42. Bazı iktisatçılar tarafından ekonomide sağlıklı bir gelişmenin belirtisi olarak kabul edilen ve istihdam düzeyinin korunabilmesi için gerekli görülen enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisidir?

% 10

% 2-3

% 7

% 15

% 5-6

43. Enflasyon işsizlik ikileminin çözümü için önerilen ve her türlü nominal değerdeki sözleşmenin fiyat düzeyine bağlanmasını öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Parasal disiplin

İndeksleme

Vergi temelli gelir politikası

Enflasyon muhasebesi

Gelirler politikası

 

 

 

 

 

44. Gelir karşısında genellikle gerileyen oranlı olarak uygulanan vergiler aşağıdakilerden hangisidir?

Tüketim vergileri

Taşıt vergileri

İthalat vergileri

Arazi vergileri

Gelir vergileri

45. Bir harcama potansiyelini ifade etmekle birlikte, her zaman aynı ağırlıkta ve nakit halinde bir satın alma gücü anlamına gelmeyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

İthalat

Tasarruf

Servet

Gelir

Tüketim

46. Türkiye'de serbest döviz kuru uygulanmasına hangi yıl geçilmiştir?

1972

1994

1981

1980

1979

47. Doğal işsizlik oranı hipotezini geliştiren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Friedman ve Phelps

Stiglitz ve Leijonhufvud

Sargent-Wallace

Dornbush ve Fisher

Black ve Tullock


48. Aşağıdakilerden hangisi tüketim vergilerinin özelliklerinden biri değildir?

Durgunluk dönemlerinde ters etki yaratmaları

Gelir karşısında gerileyen oranlı olmaları

Talep emici özelliğe sahip olmaları

Vergi adaletini olumsuz etkilemeleri

Toplanmalarının zor ve maliyetli olması

49. Uzun dönemde, bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finansmanının, açıkların parasal genişleme yoluyla finansmanından daha enflasyonist olacağını ileri süren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Stiglitz ve Leijonhufvud

Sargent-Wallace

Dornbush ve Fisher

Friedman ve Phelps

Greenwald-Romer

 AÖF Ana Sayfa


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net